Oferujemy  bony  upominkowe - kup  bliskim  zdrowie!

Regulamin serwisu e-Rejestracja

 

Pacjencie,  po zarejestrowaniu wyślij kod e-skierowania na adres biuro@centrumrehabilitacji.slupsk.pl

Niedostarczenie skierowania spowoduje wykreślenie z kolejki oczekujących.


REGULAMIN SERWISU e-REJESTRACJA

 1. Informacje ogólne

  1. Serwis e-Rejestracja, jest częścią sytemu informatycznego Eurosoft Przychodnia użytkowanego przez NZOZ Centrum Rehabilitacji.

  2. e-Rejestracja jest udostępniona osobom zainteresowanym uzyskaniem świadczeń medycznych w NZOZ Centrum Rehabilitacji.

  3. e-Rejestracja służy zainteresowanym osobom do ustalania, a w razie konieczności także do odwoływania terminów udzielania na ich rzecz świadczeń medycznych w NZOZ Centrum Rehabilitacji, bez konieczności dokonywania tych czynności osobiście lub telefonicznie.

  4. Korzystanie z e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.

  5. Administratorem e-Rejestracji jest NZOZ Centrum Rehabilitacji

 2. Korzystanie z serwisu

  1. Prawo do korzystania z e-Rejestracji przysługuje każdej osobie zainteresowanej uzyskaniem świadczeń medycznych w NZOZ Centrum Rehabilitacji.

  2. Korzystanie z e-Rejestracji wymaga zalogowania przy użyciu wygenerowanych w systemie informatycznym loginu i hasła Użytkownika.

  3. Hasło i login przydzielone Użytkownikowi uprawnia do wielokrotnego zalogowania.

  4. Dostęp do hasła i loginu jest przesyłany na wskazany adres poczty e-mail przyszłego użytkownika.

  5. Osoby, które wcześniej nie korzystały ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w NZOZ Centrum Rehabilitacji uzyskują login i hasło po przeprowadzeniu działań wskazanych w e-Rejestracji („krok po kroku”).

  6. Osoby, które wcześniej korzystały ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w NZOZ Centrum Rehabilitacji powinny złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła drogą elektroniczną.

  7. Użytkownik ma prawo do wprowadzania informacji zgodnych z przeznaczeniem
   e-Rejestracji.

  8. Prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-Rejestracji spoczywa na nim samym.

  9. Użytkownik może zmienić lub usunąć wprowadzone przez siebie informacje, chyba że upłynął odpowiedni termin, co zostało przewidziane w e-Rejestracji.

  10. Użytkownik ma prawo do przeglądania informacji jego dotyczących, które znajdują się w e-Rejestracji.

  11. Informacje wprowadzone do e-Rejestracji przez Użytkownika wymagają zatwierdzenia funkcją „zatwierdź”.

  12. Korzystanie z e-Rejestracji nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  13. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania e-Rejestracji oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu serwisu.

 3. Ochrona i przetwarzanie danych

  1. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła przed wglądem osób trzecich.

  2. Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych informacji wprowadzonych przez użytkownika do e-Rejestracji niepowołanej osobie, jeżeli Użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich.

  3. Administrator nie udostępnia innym podmiotom adresów e-mail pozyskanych w procesie rejestracji Użytkowników.

  4. Administrator nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, a także innych informacji chronionych przepisami prawa, które znajdują się w
   e-Rejestracji.

  5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w
   e-Rejestracji przez NZOZ Centrum Rehabilitacji na potrzeby tego serwisu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa

 4. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić e-Rejestracji jak najwyższą jakość użytkowania.

  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu e-Rejestracji wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

 5. Informacje techniczne

  1. Aby e-Rejestracja działała prawidłowo na komputerze Użytkownika, powinna być zainstalowana przeglądarka internetowa.

  2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

  3. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu e-Rejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

  4. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia e-Rejestracji lub usług jej dotyczących w każdym czasie bez powiadomienia.

  5. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.

  6. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w e-Rejestracji lub w innym wskazanym terminie.